เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ่านต่อ »

 

อบรมขับขี่ปลอดภัย

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

- อบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง (ขอใบอนุญาตใหม่) เวลา 07.30 – 12.00 น. 

- อบรมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ขอต่อใบอนุญาต) เวลา 08.30 – 10.00 น.

- ยื่นใบสมัครและชำระเงินได้ที่ อาคารกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อขอมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย และออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยใบรับรองมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับใบรับรอง

2. ผู้เข้ารับการอบรมนำใบรับรองไปยื่นที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขีียน ทดสอบปฏิกิริยา และสอบปฏิบัติ ตามระเบียบของสำนักงานขนส่งต่อไป

3. ข้อดีของการเข้ารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

    – สะดวก เพราะจัดให้มีการอบรมในวันอาทิตย์

    – รวดเร็ว เนื่องจากเปิดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น

    – ลดเวลาในการติดต่อขอมีใบอนุญาตที่สำนักงานขนส่ง

ปฏิทิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึึกษา 2559 (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4) และแบบฟอร์มจิตอาสา

StudentLoand2015
StudentLoand01

กำหนดเวลาเบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2558

รณรงค์วินัยนิสิต (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1)

 

งานกิจการนิสิต จัดโครงการรณรงค์วินัยนิสิต  (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์)

            วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ลานสาวโห่ อาคารกิจการนิสิต และ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร และให้นิสิตสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในโครงการรณรงค์วินัยนิสิต  (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1)

ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

 

โครงการนนทรีอาสาจัดกิจกรรม ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นนทรีอาสาจัดโดย องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เดินทางไปยัง คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม

ขันโตกพิรุณเทวา ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน

 

ขันโตกพิรุณเทวา  ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน…สืบสานวัฒนธรรม ชมรมชาวเหนือ กำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานยูงทอง หน้าอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมของนิสิต ชมรม ชาวเหนือกำแพงแสน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางภาคเหนือ

โฮมบุญฮักแพง พาแลงอีสาน

 

โฮมบุญฮักแพง พาแลงอีสาน…กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ชมรมอีสาน กำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม โดยชมรมอีสาน กำแพงแสน

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรมนิสิต

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน