Category Archives: ภาพกิจกรรม

ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

 

โครงการนนทรีอาสาจัดกิจกรรม ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นนทรีอาสาจัดโดย องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เดินทางไปยัง คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม

ขันโตกพิรุณเทวา ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน

 

ขันโตกพิรุณเทวา  ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน…สืบสานวัฒนธรรม ชมรมชาวเหนือ กำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานยูงทอง หน้าอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมของนิสิต ชมรม ชาวเหนือกำแพงแสน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางภาคเหนือ

โฮมบุญฮักแพง พาแลงอีสาน

 

โฮมบุญฮักแพง พาแลงอีสาน…กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ชมรมอีสาน กำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม โดยชมรมอีสาน กำแพงแสน

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรมนิสิต

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน

University of Tsukuba (UT) ร่วมกิจกรรมพบปะนิสิตและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน

  

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะนิสิตและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาจาก University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น

สัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558งานกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต ครั้งที่ 2