Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดนางนพมาศ สืบสานประเพณีลอยกระทง 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวด

 

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับความช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต

ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเตรียมเอกสารประกอบคำขอดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 1 ฉบับ

2. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ ที่เป็นชื่อนิสิตและมีสถานะการใช้งานปกติ 1 ฉบับ

รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

กำหนดเวลาเบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

สนง.ขนส่งสาขากำแพงแสน ให้บริการชำระภาษี

v35

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ