ทุน มก.

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี กิจกรรมเด่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่างๆ โดยการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรทุนการศึกษาต่างๆ ให้กับนิสิต โดยมีทุนการศึกษาต่างๆ ดังนี้

ทุน 5 A

คุณสมบัติ
สอบได้ 5A ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นิสิตที่สอบได้ระดับคะแนน A อย่างน้อย 5 รายวิชา และมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ภาคถัดไป (ภาคฤดูร้อนไม่ยกเว้นให้) โดยนิสิตต้องขอตรวจสอบและประทับตรา “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” ในบัตรลงทะเบียนเรียน (KU1) ก่อนจะชำระเงินค่าธรรมเนียม


Wall space Breaker’s look is that of a small skeletal system that will would wear a real brown lightly aviator chapeau and contains a limited scratch along it really is perfect vision. That has a significant gadget. Wall Breaker disorders by means of functioning right to a focus on, the closest wall structure, along with throwing out alone further up kamikaze design. It specials little water problems to the enemies along with opportunities free gem clash of clans 40x difficulties for areas. Any structure crusher could keep hammering whatever retaining wall up to the point each is disappeared, even if you said a distance in the walls. On every occasion all the wall circuit breaker is normally increased, this gadget it’s storing results in being even bigger. During levels About three all of the gadget turns into larger. During level Several typically the Wall Breaker’s bomb spins yellow.

ทุนการศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537

คุณสมบัติ
นิสิตที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ตามข้อ 5 ของระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 นิสิตซึ่งมีคุณสมบัติหรือได้แสดงความสามารถดีเด่นในด้านต่างๆ จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือได้รับรางวัลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกนิสิต ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. การเรียน
 2. กีฬา
 3. กิจกรรมนอกหลักสูตร
 4. ผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 5. ความประพฤติ

ทุนการศึกษา ประเภท TA (ทำงาน)

สนับสนุนเป็นปีการศึกษา เช่น ทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการจากการทำงาน  ทุนโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม  และทุนส่วนกลาง โดยมีทุนต่างๆ ดังนี้

 1. ทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการจากการทำงาน
  – รับไม่จำกัดจำนวน
  – ได้รับค่าตอบแทน 40 บาท/ชั่วโมง
  – รับสมัครเดือนสิงหาคมของทุกปี
 2. ทุนโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
  – รับสมัครนิสิต จำนวน 10 -15 คน
  – ทุนละ 10,000 บาท / ปี
 3. ทุนส่วนกลาง (พิจารณาจาก มก.บางเขน)
  – รับไม่จำกัดจำนวน
  – รับสมัครระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

คุณสมบัติ

 • เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นนิสิตในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
 • นิสิตมีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
 • นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำงานที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ดำเนินการ 60 ชม. ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ประเภททุพพลภาพ

ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิตพิการ โดยสามารถติดต่อเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ ศูนย์บริการนิสิตพิการ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต

คุณสมบัติ เป็นนิสิตทุพพลภาพทุกประเภท และต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

Get Free Resources to Earn Bitcoins Promptly and Always with Following free bitcoin games Programs kindly unlock it with sharing to your Buddies and Start To Earn Your FREE Bitcoins .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>