ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ-ไฟฟ้า หอพักนิสิต มก.กพส.

หมายเหตุ*
  - ค่าปรับคำนวณ ณ วันที่ท่านเปิดระบบเข้ามาตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน หากท่านได้ดำเนินการชำระไปก่อนเกินกำหนดของให้แนบสลิปในรายการที่ชำระเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ**
  - หากท่านชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ภายในเวลา 22.59 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี๋ จะมีการตัดค่าปรับออกไป