ค่าสาธารณูปโภค

เดือน/ปี ค่าไฟฟ้า
หน่วย/จำนวนเงิน
ค่าน้ำ
หน่วย/จำนวนเงิน
ค่าปรับ * รวมทั้งสิ้น ยอดรับชำระ หมายเหตุ